روز دامپزشکی، روز ارتقای سلامت جامعه بر فعالان این عرصه گرامی باد