بستنی الماس سیاه، انتخابی لوکس برای دوستداران بستنی