همه چیز درباره مروارید (Pearl)، سمبل و نماد خوش شانسی