ملیله کاری زنجان

۰۲ آبان ۱۴۰۱
ملیله سازی

ملیله سازی

ملیله کاری یکی از شاخه های هنریست که طی چند مرحله فلزاتی مانند طلا , نقره یا مس به شکل مفتول های باریک در می آید.سپس […]